TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 PRZYPADA W DNIACH OD 01.09.2020 r do 15.09.2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa rodzic oraz pełnoletni uczeń.

Pomocy materialnej udziela się na podstawie wniosku wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodzie:

1. zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r)

2. nakaz płatniczy podatku rolnego bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,

3. odcinek /lub zaświadczenie o wysokości renty/emerytury,

4. odcinek pobieranych alimentów a w przypadku nieposiadania odcinka oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów.

Do dochodu rodziny wliczane są również świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatek mieszkaniowy.

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł.

Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 308,00 zł x ha przeliczeniowy.

Poprawiony (niedziela, 30 sierpnia 2020 23:02)