Start Oferty pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy.

1. Wymagania niezbędne:

Głównym księgowym  może  być osoba, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony     umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
6. posiada znajomość regulacji prawnych w zakresie:
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o rachunkowości
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawa o samorządzie gminnym
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- kodeksu pracy,
- ubezpieczeń społecznych,
- świadczeniach opieki zdrowotnej,
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- o ochronie informacji niejawnych,
- o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
7. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia         podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia     ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Więcej…

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referent.

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie minimum średnie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- obywatelstwo polskie  lub obywatelstwo państw  członkowskich  Unii Europejskiej,     oraz obywatelstwo  innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub     przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na     terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- nieposzlakowana opinia
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- znajomość przepisów wynikających z: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Załączniki
Pobierz (Nabór referent.doc)Nabór referent.doc[ ]66 Kb
Pobierz (Nabór-referent.pdf)Nabór-referent.pdf[ ]196 Kb

Poprawiony (sobota, 23 lutego 2019 13:19)

Więcej…

 

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS