Start Edycja 2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach w 2010 roku realizował projekt systemowy pn. "Razem łatwiej"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej w szczególności długotrwale bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Środki na finansowanie Projektu systemowego przyznawane są na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2010 r. do 31.12.2010 r. W projekcie brało udział 6 osób.

W ramach projektu zostały zorganizowane:

1. warsztaty kompetencji społecznych z treningiem motywacyjnym,

2. warsztaty umiejętności wychowawczych dla beneficjentów ostatecznych oraz ich rodzin,

3. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym,

4. szkolenia zawodowe z zakresu:

a) wizażu, makijażu i stylizacji paznokci

b) kucharz małej gastronomi

W ramach projektu zatrudniony był również pracownik socjalny.

Szkolenia zawodowe prowadzone były przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie

Koszt ogólny projektu - 84 876,00

środki unijne - 75 964,02

Wkład własny - 8 911,98


"Razem Łatwiej" - 2010 "Razem Łatwiej" - 2010 "Razem Łatwiej" - 2010
"Razem Łatwiej" - 2010   

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS