Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Kultury

Muzeum (Dworek) Mikołaja Reja w Nagłowicach

Muzeum (Dworek) Mikołaja Reja w Nagłowicach

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje o przystąpieniu do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby

z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 1. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i, art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm.).

Usługi asystencji osobistej w ramach Programu w pełni pokryte są ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Usługi asystenta będą mogły świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta, lub
 1. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, lub
 1. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

 

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane będzie także:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym,
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu

przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w  2024 roku  wynosi nie więcej niż:

-  840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

-  720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności;

-  480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

-  360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 r. zakłada udzielenie wsparcia dla 20 osób z terenu Gminy Nagłowice w tym:

-  10 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

-  5 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną,

-  3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

-  2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Uczestnicy programu nie będą ponosili odpłatności za usługi asystencji.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Usługi asystencji pozwolą na podejmowanie przez osoby niepełnosprawne większej aktywności społecznej w środowisku, zwiększą komfort ich życia, zminimalizują ryzyko wykluczenia społecznego.