Start

UWAGA

W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI PROFILAKTYCZNYMI, KTÓRE MAJĄ ZAPOBIEGAĆ SZYBKIEMU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ
 KORONAWIRUSA SARS-COV-2  W POLSCE,

ZWRACAMY SIĘ DO KLIENTÓW
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAGŁOWICACH
Z PROŚBĄ
O OGRANICZENIE BEZPOŚREDNICH WIZYT W  SIEDZIBIE GOPS

Prosimy, aby kwestie informacyjne załatwiane były przez państwa:

- drogą telefoniczną tel. 41-38-146-19,

- drogą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą – epuap ( /329jx8vnmi/skrytkaesp )

W przypadku konieczności wizyty osobistej w GOPS w Nagłowicach udostępniono dla Państwa wyznaczone pomieszczenie w budynku.

ZALECAMY ZAŁATWIANIE SPRAW W GOPS POJEDYNCZYCH OSÓB,
BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją
 i zachorowaniem.

Kierownik GOPS w Nagłowicach

 

koronawirus 750

Załączniki
Pobierz (koronawirus.pdf)koronawirus.pdf[ ]108 Kb

Poprawiony (poniedziałek, 16 marca 2020 10:29)

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

•     organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

•     racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

•     przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

•     prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności Kielce   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

Poprawiony (wtorek, 04 lutego 2020 11:24)

Więcej…

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje, że termin składania wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2012 obowiązuje od 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r.
Pomocy materialnej udziela się na podstawie wniosku wraz z zaświadczeniami o dochodzie:
1. zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
2. nakaz płatniczy podatku rolnego bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub oświadczenie o posiadaniu wielkości gospodarstwa rolnego
3. odcinek /lub zaświadczenie o wysokości renty/emerytury,
4. odcinek pobieranych alimentów a w przypadku nieposiadania odcinka oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów,
5. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
6. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (wyłącznie uczniowie klas ponadgimnazjalnych),
7. dowody opłacania składek KRUS.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych: na zasadach ogólnych:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok za okres prowadzonej działalności gospodarczej
- w formie uproszczonej zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia
- w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz dowody opłacenia składek ZUS, oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
- w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.
Do dochodu rodziny wliczane są również świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i dodatek mieszkaniowy. Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł na jednego członka rodziny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Nagłowice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek", gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje dla:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy.

1. Wymagania niezbędne:

Głównym księgowym  może  być osoba, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony     umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
6. posiada znajomość regulacji prawnych w zakresie:
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o rachunkowości
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawa o samorządzie gminnym
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- kodeksu pracy,
- ubezpieczeń społecznych,
- świadczeniach opieki zdrowotnej,
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- o ochronie informacji niejawnych,
- o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
7. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia         podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia     ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Więcej…

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referent.

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie minimum średnie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- obywatelstwo polskie  lub obywatelstwo państw  członkowskich  Unii Europejskiej,     oraz obywatelstwo  innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub     przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na     terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- nieposzlakowana opinia
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- znajomość przepisów wynikających z: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Załączniki
Pobierz (Nabór referent.doc)Nabór referent.doc[ ]66 Kb
Pobierz (Nabór-referent.pdf)Nabór-referent.pdf[ ]196 Kb

Poprawiony (sobota, 23 lutego 2019 13:19)

Więcej…

 

POPZ14-20

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
• organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
• racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
• przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
• prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Poprawiony (poniedziałek, 19 listopada 2018 10:46)

Więcej…

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS